Logg inn

Glemt passord?

HMS-modulen

Målet med HMS-modulen, er at HMS-rutinene skal sørge for forventningsavklaring, samt forebygge avvik eller uønskede hendelser, som igjen fører til svekket økonomi og arbeidsplassens konkurransekraft.

HMS modulen inneholder alle rutiner fra ansettelse til oppsigelse. HMS håndboken sammen med Internkontroll modulen og styremodulen knytter bedriften sammen med informasjon fra alle ansatte, avdelinger og funksjoner samt ledelse og styre. Informasjonen graderes etter behov.

HMS-modulen er en av bedriftens hjørnesteiner.   
                  
HMS-modulen er levert med grunnleggende dokumenter, dokumentene dekker HMS kravene i de nye HMS-forskriftene. Alle dokument er redigerbare av kunden.Årshjulet

Fra møtemodulen kan du legge inn saksliste for neste møte og sende denne til deltakerne og man får deretter lesebekreftelser fra møtedeltakerne. Sakslisten danner grunnlag for referat, når møtedeltakerne har lest referatet får du kvittering for lesebekreftelse.

Du kan legge inn en kontrollrutine i form av et skjema på en bestemt dato, og knytte dette opp mot en person eller stilling i organisasjonen. Skjemaet åpnes, fylles ut og signeres digitalt med brukerens id, og deretter lagres og lukkes dokumentet.

Årshjulet er sammendraget av alle planlagte aktiviteter som bedriften har. Her legges aktiviteter inn; møter, personalsamtaler, leverandør- og kundeaktiviteter, vernerunder eller andre kontroll rutiner.Møtemodulen

Målet med møtemodulen er og sikre rutinene i saksforberedelse til alle møter i bedriften fra styremøter til personalmøter. Modulen håndterer møteinnkallelser, referat samt lesebekreftelser og godkjenningssignaturer fra deltakerne til møteleder.

Sakslisten danner grunnlag for referat. Referanser til andre dokument legges inn som hyper linker til ønsket dokument.

Modulen sikrer forberedelser til møtene, og forebygger avvik eller uønskede hendelser som kommunikasjonssvikt og dårlige forberedelser kan føre til.Internkontroll-modulen

Målet med modulen er å behandle uønskede hendelser, dette for å gjenopprette normaltilstand og hindre gjentagelse.

Avviksbehandling skal iverksettes ved sikkerhetsbrudd, feil i produksjons- og kvalitets rutiner eller når oppgaver er utført i strid med de rutiner som er besluttet.

Internkontroll modulen vår inneholder rutiner og systematikk for, avviks behandling, analyseverktøy og dokumentstyring samt rutiner for kontroll og revisjon.

 


IK -mat

Løft HMS sitt IK -mat system er bygget på de 7 HACCAP prinsippene:
1.   Identifisere alle farer
2.   Identifisere kritiske styringspunkter (KKP)
3.   Bestemme kritiske grenser for kritiske styringspunkter (KKP)
4.   Fastsette fremgangsmåter for overvåking av kritiske styringspunkter
5.   Avviksbehandling og korrigerende tiltak
6.   Evaluering og verifisering av matvaretryggheten
7.   Dokumentasjon og loggføring
 
Systemets rutiner legges inn i års hjulet, dette sikrer at rutinene blir planlagt og fulgt opp, systemet sender brukeren meldinger når rutine oppgaver skal utføres.
De digitale sjekklistene fastsetter bruken av dokumenter og rutiner.

 


IK-alkohol

Løft HMS har utviklet et enkelt og brukervennlig system for IK -alkohol.
Det følger et spesielt ansvar med det å inneha en salgs- eller skjenkebevilling.
1 januar 2006 trådte kravet om internkontroll for salgs- og skjenkesteder i kraft, virksomhetene er selv pliktige til å utarbeide et internkontroll- system som er tilpasset bedriftens risiko i forhold til type drift.
Internkontrollplikten innebærer at bevillingshaver må innføre systematiske tiltak som sikrer at virksomheten utøves i samsvar med krav fastsatt i alkoholloven, alkoholforskriftene og bevillingsvedtaket.
Det betyr at bedrifter som har alkoholomsetning, skal ha et IK-system som inneholder beskrivelse av driftsrutiner og kontrollrutiner:
Systemets rutiner legges inn i årshjulet, dette sikrer at rutinene blir planlagt og fulgt opp, systemet sender brukeren meldinger når rutineoppgaver skal utføres.
De digitale sjekklistene fastsetter bruken av dokumenter og rutiner.IK -vannverk

Løft HMS har utviklet et brukervennlig system for private vannverk.
Forskrift definerer i denne sammenhengen drikkevann som:
Alle former for vann som er bestemt til bruk i næringsmiddelvirksomheter til produksjon, behandling, konservering eller markedsføring av produkter bestemt til konsum, med mindre det er utelukket at vannets kvalitet kan påvirke de ferdige næringsmidlenes hygieniske kvalitet.
Det betyr at bedrifter som produserer matvarer og som ikke er tilkoblet kommunalt vannforsynings nett, men er tilkoblet egen brønn, skal ha et IK-system som inneholder en beskrivelse av driftsrutiner, kontrollrutiner og kritisk kontroll punkt analyse.IK- Brannvern

IK – brannvern er eieren av byggets beste form for verdisikring. Brannvern i seg selv har ingen verdi hvis ikke kontrollrutinene fungerer. I dette systemet er det definert ansvar, uttrykk, samt system og kontrollrutiner.
 
Det er styrets ansvar at brann-sikkerhetsutstyr og brannsikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte. Samt at det følges opp med kontroll og service. Forebyggende brannvern og brannsikringstiltak er en svært sentral og viktig del av styrets internkontroll. 
Selskapet skal ha oppdaterte kritiske kontrollpunktanalyser for å identifisere virksomhetens risiko-potensiale.(KKP-analyse)